Coinciding with the anniversary of the "Art For Sale" exhibition (1999, Shanghai Plaza supermarket), the haudenschildGarage held a Ten Year Reunion Celebration for artists, critics, and curators on January 18, 2009 in Shanghai, China and on January 20, 2009 in Beijing, China.

Organized by Laura Zhou and Lorenz Helbling, attendees included Li Xiangyang, Liu Wei, Yang Fudong, Yang Zhenzong, Shi Yong, Song Tao, Xiang Liqing, Wang Youshen, Zhu Jia, Yang Enli, Zhao Bandi, Lisa Movius, Tang Maohong, Hu Jieming, Lynn Zhang, Zhou Tiehai, Ding Yi, Helen Zhu, Chen Ya, Lu Leiping, Florence Dinar, Shaway Yeh and Xu Zhen.

Back To Top